Jesteś tutaj: Strona główna

Konkurs

10 lipiec 2013, 09:46 (wiek: 5 lat)

 

Rusza tegoroczna edycja konkursu na Najładniejszą wieś, posesję, balkon i gospodarstwo rolne w naszej gminie.

Osoby chętne, które chcą zgłosić swoją posesję, balkon lub gospodarstwo rolne do konkursu - prosimy o kontakt z pracownikiem - p. Marianna Lisiewicz (insp. ds. ochrony środowiska):

Kontakt e-mail: srodowisko@bialybor.com.pl lub tel 94 3739 002 wewn.609.

W treści e-maila proszę podać imię i nazwisko oraz adres, pod którym znajduje się posesja, balkon czy gospodarstwo zgłaszane do konkursu.

Na zgłoszenia czekamy do 31 lipca b.r.

Regulamin oceny w konkursach wynika z treści Uchwały Nr XXXIII/269/09 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 17 czerwca 2009 r.

Regulamin Konkursu na najładniejszą wieś, posesję, balkon i gospodarstwo rolne w Gminie Biały Bór

1.Organizator:
Organizatorem konkursu jest Burmistrz Białego Boru.

2.Cele konkursu:
a) wzbudzenie aktywności mieszkańców gminy w zakresie estetyzacji otoczenia ze szczególnym uwzględnieniem pomysłowości oraz nowatorskich rozwiązań dekoracyjnych;
b) wzbogacenie i uatrakcyjnienie wizerunku miasta i gminy;
c) kształtowanie postaw współodpowiedzialności mieszkańców za środowisko naturalne     i wizerunek Gminy.

3. Organizacja konkursu:
a) konkurs zasięgiem obejmuje teren gminy Biały Bór;
b) konkurs obejmie następujące kategorie:
-sołectwa,
-posesje,
-balkony,
-gospodarstwa rolne
 
4.  Ocena konkursu:
Do prawidłowej oceny konkursu Burmistrz powoła  w terminie do 30 czerwca każdego roku  komisję składającą się z pięciu osób to jest:
a)zastępca Burmistrza,
b)inspektor ds. ochrony środowiska,
c)2 przedstawicieli Rady Miejskiej
d)przewodniczący Stowarzyszenia Sołtysów.

Komisja konkursowa wyłoni zwycięzców i zaproponuje nagrody oraz wyróżnienia dla każdej z kategorii  w oparciu o kryteria określone w pkt 5 niniejszego regulaminu.
Komisja podejmie decyzje zwykłą większością głosów a w przypadku równej ilości głosów,     decyduje głos przewodniczącego lub jego zastępcy.
Wyniki konkursu komisja przedłoży Burmistrzowi Białego Boru do  dnia 30 sierpnia każdego roku.

5.  Kryteria ocen:
Komisja konkursowa będzie oceniać zgłoszone do konkursu posesje w następujących kategoriach
a)  sołectwa:  ocena z uwzględnieniem niżej wymienionych kryteriów:
 - celowość i trafność wykorzystania funduszy sołeckich za ubiegły rok;
- ład, porządek i estetyka w sołectwie ze szczególnym uwzględnieniem oryginalności    i pomysłowości ;
-ocena wykonywanych działań przez mieszkańców na rzecz sołectwa w ciągu bieżącego   roku;
- zaangażowanie Rady Sołeckiej w sprawy wsi;
- organizowanie przez sołectwo imprez kulturalno-sportowych;
- aktywność   i    efektywność  w zdobywaniu środków pozabudżetowych (np. fundusze   i granty UE);
- dbałość o obiekty o szczególnym znaczeniu dla społeczeństwa.

b)  posesje: ocena  z   uwzględnieniem   niżej wymienionych  kryteriów:
- ład,  porządek i estetyka   posesji ze  szczególnym  uwzględnieniem oryginalności i pomysłowości;
- różnorodność gatunkowa nasadzeń;
- kompozycje architektoniczne.

c)  balkony: ocena z uwzględnieniem niżej wymienionych kryteriów:
- oryginalność;
- pomysłowość.

d)  gospodarstwa rolne: ocena  z uwzględnieniem niżej wymienionych  kryteriów:
- ład,  porządek  i   estetyka  gospodarstw rolnych ze  szczególnym  uwzględnieniem oryginalności i pomysłowości;
- różnorodność gatunkowa nasadzeń;
- kompozycje architektoniczne;
- realizowane inwestycji związane  z prowadzonym gospodarstwem rolnym.
                
6.  Wyniki i nagrody  konkursu:
a) oficjalne  wyniki konkursu zostaną ogłoszone  podczas „Dożynek Gminnych”.
b) w każdej  z  wymienionych  w   pkt. 3b kategorii   przyznaje   się  decyzją  komisji konkursowej  nagrody i wyróżnienia;
c) wysokość środków finansowych na nagrody i wyróżnienia w konkursie, ustala się w budżecie gminy Biały Bór, odrębnie na każdy rok budżet