Jesteś tutaj: Strona główna

Targowy CZWARTEK w Białym Borze!

07 sierpień 2013, 00:00 (wiek: 5 lat)

 

I- wszy etap zagospodarowania białoborskiego rynku w pełni oddany do użytku Mieszkańców Gminy Biały Bór oraz turystów i osób odwiedzających nasze miasto.

Wspólnie z burmistrzem Białego Boru Pawłem Mikołajewskim symboliczną wstęgę na targowisko przecięli: 

Marszałek Województwa Zach. - p. Andrzej Jakubowsk,

Radny Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego - p. Adam Wyszomirski

oraz przewodniczący Rady Miejskiej w Białym Borze - p. Tadeusz Markiewicz.

"... zapraszam codziennie, Kupców i Sprzedawców, to z myślą o Was powstało to targowisko. Chcę aby centrum naszego miasta żyło, aby przejezdni zatrzymali się u nas na dłużej, kupili nasze lokalne, świeże i ekologiczne produkty..." - powiedział burmistrz.

"... jesteście na wyjątkowo dobrym szlaku naszego województwa, znajdujecie się w miejscu gdzie przyroda i natura obdarzyła was zdrową, polską i doskonałą żywnością. Ekologia w waszym regionie to specjalność, znakomite sery i nabiał, miody i żywność z pól z pewnością znajdzie swoich odbiorców..." - w swoim przemówieniu powiedział marszałek A. Jakubowski. 

Dziękujemy wystawcom, którzy przedstawili dziś swoją ofertę: Firmie BATEX (producent fartuchów, przepasek i żakietów), p. Marianowi Nowak (Gospodarstwo Ekologiczne, producent ekologicznego nabiału), p. Katarzynie Leśniewskiej (sprzedaż produktów rolno-spożywczych), p. Małgorzacie Lipińskiej (rękodzieło, odzież) oraz pracownikom Biblioteki (sprzedaż książek).

Zapraszamy codziennie! Z inicjatywy burmistrza ustalono, że targowym dniem w Białym Borze będzie CZWARTEK.

I-wszy miesiąc BEZ OPŁATY targowej! - taka forma promocji targowiska - mamy nadzieję, że zachęci sprzedawców!

Patronat Medialny TV GAWEX:

http://www.radio.koszalin.pl/pl/artykul/bialy-bor-ma-targowisko-z-prawdziwego-zdarzenia.3707.html

Operacja pn. Budowa targowiska miejskiego w Białym Borze "Mój Rynek" została dofinansowana w ramach działania 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 501.690,40 zł z czego dofinansowanie z PROW - 305.922,00 zł

Regulamin Targowiska reguluje UCHWAŁA NR XXXI/229/2013 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 10 maja 2013 r.


Regulamin targowiska stałego "Mój Rynek" w Białym Borze

§ 1.1.Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z targowiska stałego „Mój Rynek” w Białym Borze oraz targu produktami rolnospożywczymi zlokalizowanego w Białym Borze na działkach o numerach 94/1,94/2,94/3,96/1,96/2,97/1,97/2,97/3,85,95 leżących przy ul. Jeziornej zwanego dalej targowiskiem.
2.Właścicielem targowiska jest gmina Biały Bór, Administratora targowiska może wyznaczyć Burmistrz Białego Boru w drodze Zarządzenia.
3.Handel na targowisku jest dozwolony na zasadach określonych prawem i niniejszym Regulaminem.

§ 2.Targowisko jest czynne codziennie od godz. 6.00 do godz. 19.00.

§ 3.1.Targowisko zostanie oznaczone tablicą informacyjną o treści: Targowisko stałe „Mój Rynek” w Białym Borze z informacją, że budowa targowiska została współfinansowana ze środków PROW i oznaczona zgodnie z wytycznymi z księgi wizualizacji znaku marki PROW na lata 2007 – 2013.
2.Na targowisku zostaną również zamieszczone podstawowe informacje dotyczące funkcjonowania targowiska tj. nazwa i adres właściciela i administratora targowiska z podaniem jego siedziby, telefonu, wysokość opłaty targowej, regulamin targowiska oraz wewnętrzne informacje i ogłoszenia dotyczące funkcjonowania targowiska.

§4.1.Targowisko jest utwardzone, oświetlone, przyłączone do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej
i elektroenergetycznej, wyposażone jest w odpływ wody deszczowej, posiada miejsca parkingowe oraz urządzenia sanitarnohigieniczne. Stoiska przeznaczone do celów handlowych zostały częściowo zadaszone.
2.Targowisko podzielono na dwie sekcje: w sekcji 1 prowadzona będzie wyłącznie sprzedaż produktów rolno-spożywczych, a w sekcji 2 sprzedaż pozostałych towarów.
3.W przypadku braku zainteresowania sprzedażą towarów rolno-spożywczych, dopuszcza się możliwość zagospodarowania niewykorzystanych miejsc w sekcji 1 poprzez sprzedaż pozostałych towarów.

§5.Uprawnionymi do prowadzenia handlu na targowisku są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogące uczestniczyć w obrocie towarowym.

§6.1)Na targowisku mogą być sprzedawane wszystkie towary, z wyłączeniem towarów, których sprzedaż jest zabroniona lub regulowana w sposób szczególny przez odrębne przepisy.
2)Sprzedaż artykułów spożywczych powinna odbywać się zgodnie z wymogami zawartymi
w odrębnych przepisach, a w szczególności zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa żywności i żywienia oraz jakości handlowej artykułów rolnospożywczych.

§ 7.1. Na targowisku zabrania się:
1)zakłócania porządku publicznego i spokoju,
2)wprowadzania psów (nie dotyczy psów przewodników),
3)spożywania napojów alkoholowych, używania innych środków odurzających i prowadzenia działalności przez osoby będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
4)prowadzenia gier hazardowych i losowych bez zezwolenia wydanego na podstawie odrębnych przepisów,
5)wnoszenia oraz używania materiałów i substancji niebezpiecznych,
6)sprzedaży towarów w drodze publicznych losowań lub przetargów,
7)samowolnej zmiany usytuowania stoiska handlowego i wydzielonej powierzchni sprzedaży oraz zmiany i zamiany miejsca sprzedaży, a także odstępowania miejsca sprzedaży,
8)pozostawiania przenośnych lub przewoźnych straganów, po godzinach otwarcia targowiska,
9)handlu obnośnego,
10)jeżdżenia rowerami,
11)wjeżdżania pojazdami na teren targowiska poza wyznaczonym miejscem do parkowania,
12)parkowania pojazdów i rowerów, z wyłączeniem miejsc do tego wyznaczonych.

§ 8.Osoby prowadzące handel na targowisku zobowiązane są do:
1)przestrzegania regulaminu targowiska,
2)przestrzegania przepisów sanitarno-epidemiologicznych i przeciwpożarowych oraz innych obowiązujących w obrocie towarowym,
3)zajmowania i korzystania do celów handlowych wyłącznie z miejsc sprzedaży wyznaczonych przez administratora targowiska,
4)utrzymania porządku i czystości miejsc, na których prowadzą sprzedaż oraz po zakończeniu sprzedaży zebranie i usunięcie odpadów do pojemników na terenie targowiska przystosowanych do tych celów,
5)posiadania przy sobie dokumentu umożliwiającego ustalenie ich tożsamości przez administratora targowiska oraz innych dokumentów umożliwiających określenie legalności prowadzonej działalności handlowej,
6)niezwłocznego wniesienia dziennej opłaty targowej,
7)posiadania aktualnego dowodu opłaty targowej i okazywania go na każde żądanie obsługi targowiska upoważnionej do kontroli przez administratora oraz innych upoważnionych do kontroli służb,
8)ponoszenia opłat za korzystanie z urządzeń targowiska, okazywania na żądanie przedstawicieli właściwych organów upoważnionych do kontroli odrębnymi przepisami, dokumentów upoważniających do prowadzenia sprzedaży.

§ 9.1.Miejsce sprzedaży dla uprawnionych do prowadzenia handlu na targowisku wyznacza administrator targowiska.
2.Miejscem sprzedaży jest wykupione w danym dniu stanowisko (stanowiska) znajdujące się na terenie targowiska.

§ 10.1.Dopuszcza się możliwość rezerwacji stanowisk handlowych.
2.Osobie posiadającej rezerwację gwarantuje się możliwość handlu na wyznaczonym stanowisku (stanowiskach), pod warunkiem zajęcia go (ich) do godz. 8.00.
3.Pierwszeństwo rezerwacji miejsc sprzedaży w sekcji 1 targowiska mają rolnicy.

§ 11.Wysokość opłaty targowej określa Rada Miejska w Białym Borze odrębną uchwałą. Do pobierania opłaty targowej uprawnieni są wyznaczeni przed administratora targowiska inkasenci, którzy są zobowiązani do wydania pokwitowania sprzedawcy za pobraną opłatą targową.

§ 12.Administrator targowiska jest zobowiązany do:
1)utrzymania porządku i czystości na terenie targowiska, odśnieżania targowiska i usuwania śliskości na ciągach komunikacyjnych targowiska,
2)przestrzegania przepisów sanitarnych i porządkowych,
3)zapewnienia właściwej organizacji obsługi targowiska oraz bieżącego konserwowania i utrzymywania w sprawności infrastruktury targowiska,
4)pobierania przez wyznaczonego inkasenta od osób prowadzących handel na targowisku, dziennej opłaty targowej w wysokości określonej uchwałą Rady Miejskiej w Białym Borze,
5)utrzymania tablicy informacyjnej, o której mowa w § 3,
6)informowania właściwych służb i inspekcji o przypadkach łamania prawa na terenie targowiska,
7)bieżącego wykonywania innych czynności związanych z administrowaniem targowiska.

§ 13.Prawo do kontroli wniesienia opłaty targowej mają:
1)osoby upoważnione przez Burmistrza Białego Boru,
2)inne podmioty uprawnione na mocy odrębnych przepisów.

§14.Książkę skarg i wniosków przechowuje i udostępnia na żądanie zainteresowanych administrator targowiska.

§15.Nieprzestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu powoduje zastosowanie środków prawno – administracyjnych w postaci:
1)wszystkie spory powstałe między osobami handlującymi rozstrzyga w zakresie swoich kompetencji administrator targowiska,
2)postępowania mandatowego, tj. nałożenia kary w wysokości określonej przez Policję lub Straż Miejską zgodnie z kodeksem wykroczeń,
3)skierowania wniosku o ukaranie do Sądu Rejonowego,
4)wydalenia z terenu targowiska bez zwrotu opłaty targowej.

§ 16.Zmiany regulaminu następują w trybie właściwym dla jego ustalenia.