Jesteś tutaj: Strona główna

IX sesja Rady Miejskiej w Białym Borze

28 czerwiec 2011, 12:56 (wiek: 7 lat)

 

  Porządek obrad:

 

1.      Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Uchwalenie  porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji, które odbyły się :

  • 30 marca 2011 r. – robocza,
  • 14 kwietnia 2011 r. – nadzwyczajna,
  • 28 kwietnia 2011 r.  – nadzwyczajna,
  • 26 maja 2011 r. – nadzwyczajna.

4.      Informacja Burmistrza o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz o wykonaniu uchwał podjętych na poprzednich sesjach.

5.      Odpowiedzi na interpelacje, za pytania i wnioski zgłoszone na poprzednich  sesjach.

6.      Wolna trybuna  dla radnych  powiatowych i gości  zaproszonych.

7.      Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biały Bór za rok 2010

a)     Nr XXXVII/160/Z/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Szczecinie w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu
w 2010 roku,

b)     Wniosek Komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Biały Bór za 2010 rok,

c)      Uchwała Nr LXXIII/280/Z/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w przedmiocie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białym Borze w sprawie udzielenia Burmistrzowi Białego Boru absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok,

d)     Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biały Bór za 2010 rok,

e)     podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Biały Bór za rok 2010.

8.      Podjęcie uchwał w sprawach:                                                  

a)     zmian w budżecie gminy Biały Bór na rok 2011,

b)     zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Biały Bór za 2010 rok,

c)      udzielenia Gminie Sianów pomocy finansowej w formie dotacji celowej na pokrycie wkładu własnego na realizację zadania pn. „Szlak konny Pomorza Środkowego” na działania będące efektem projektu dla Gminy Biały Bór,

d)     Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,

e)     opłat za usługi wykraczające poza podstawę programową świadczone przez Przedszkole Miejskie  w Białym Borze 

f)       powołania Zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników,

g)     wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym pomieszczeń użytkowych położonych w budynku przy ulicy Nadrzecznej 2A w Białym Borze,

h)     aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Biały Bór na lata   2010-2013     z perspektywą do roku 2017; Prognozy oddziaływania na środowisko „Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Biały Bór na lata 2010-2013 z perspektywą do roku 2017”; Programu Ochrony Środowiska  dla  gminy Biały Bór na lata 2010-2013 z perspektywą do roku 2017; Prognozy oddziaływania na środowisko  Programu Ochrony Środowiska  dla  gminy Biały Bór na lata 2010-2013 z perspektywą do roku 2017.

 

9.            Interpelacje, oświadczenia, wnioski i zapytania radnych.

 

10.       Trybuna Obywatelska i Trybuna Sołecka.

 

11.       Wolne wnioski i zapytania.

 

12.       Zamknięcie posiedzenia.   

                                                                    

 

  Przewodniczący Rady

Tadeusz Wiktor Markiewicz