Jesteś tutaj: Strona główna > Gmina > Konkursy dla NGO i innych...

Menu

Wyszukiwarka

Newsletter

Aby otrzymywać najnowsze informacje z naszego serwisu wpisz e-mail

Konkursy dla NGO i innych...

Sprawozdanie
Na podstawie § 9 umowy podpisanej z Gminą Biały Bór na wsparcie realizacji zadań z zakresu „Kultury fizycznej i sportu” informuję, iż w nieprzekraczalnym terminie - do  31.07.2010 r. należy przedłożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białym Borze częściowe/ półroczne sprawozdanie z wykonywania zadania.
"Biały Bór w obiektywie"
14 czerwca komisja w składzie: Eugeniusz Basarab, Marcin Dallig, Agnieszka Siewiera
i Magdalena Rajnert przystąpiła do oceny zdjęć nadesłanych w konkursie pn. „Biały Bór
w obiektywie” stanowiącego część realizacji zadania pn. „Wielokulturowość Białego Boru- Wyjątkowość w Powiecie Szczecineckim” dofinansowanego z budżetu Powiatu Szczecineckiego oraz Gminy Biały Bór .  
Decyzją komisji konkurs został nierozstrzygnięty z powodu małej liczby zgłoszeń
i niewystarczająco satysfakcjonującego poziomu prac. Dziękujemy tym niewielu uczestnikom, którzy wzięli udział w konkursie jednocześnie informujemy, iż konkurs zostaje przedłużony do 15 września br. na zasadach określonych we wcześniejszym regulaminie. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej
www.bialybor.com.pl w zakładce „Konkursy dla NGO i innych”.
Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie i przesyłania swoich zdjęć, przypominamy
o nagrodach o łącznej wartości 800 zł.
PROW 2007-2013 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW
Pomocy udziela się podmiotom z tytułu inwestycji związanych z tworzeniem lub rozwojem mikroprzedsiębiorstw działających w zakresie:
KONKURS NA LOGO MIASTA I GMINY BIAŁY BÓR
W dniu 22 lutego 2010 roku Burmistrz ogłosił konkurs na Logo Miasta i Gminy Biały Bór.
Zapewnienie dostępu do Internetu w ramach działania 8.4. PO IG
Niniejszym informuję, że w dniu 1 marca  2010 r., zgodnie z Harmonogram realizacji działań w trybie konkursowym w ramach PO IG w 2010 r. zostanie rozpoczęty nabór wniosków w ramach działania 8.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”.
Gmina Biały Bór - otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2010 r.

 

Dnia 07 stycznia Burmistrz Białego Boru ogłosił otwarty konkurs ofert z zakresu: "Kultury fizycznej i sportu","Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji" oraz " Ochrony i promocji zdrowia". Termin zgłaszania ofert upływa 08 lutego br.
„Funduszu Małych Projektów INTERREG IVA 2009-2011”
Wspólne Biuro Funduszu Małych Projektów ogłasza w dniu dzisiejszym tj. 4 stycznia 2010 nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach „Funduszu Małych Projektów INTERREG IVA 2009-2011” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Nabór prowadzony będzie w trybie ciągłym, do wyczerpania środków (tj. 4 462 500 EUR – środki EFRR). O dofinansowanie należy wystąpić min. 3 miesiące przed planowaną datą rozpoczęcia realizacji projektu
Urząd Marszałkowski - konkurs ofert w zakresie kultury na 2010 rok.
Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2010 roku.
ŚGD - Odnowa i rozwój wsi
Lokalna Grupa Działania - Środkowopomorska Grupa Działania 
ogłaszana nabór dla wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy
dla działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013.
Urząd Marszałkowski - ścieżki rowerowe.
Informujemy , iż w dniu 30 grudnia 2009 r. Urząd Marszałkowski woj. Zachodniopomorskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowania projektów na Konkurs nr RPOWZ/5.3/2009/1 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013  Oś priorytetowa 5 Turystyka, kultura i rewitalizacja;
 
Działanie 5.3 Ścieżki rowerowe.
Urząd Marszałkowski - Sport
Urząd Marszałkowski woj. zachodniopomorskiego ogłosił konkurs na wspieranie zadań publicznych w 2010 r. - SPORT.