Jesteś tutaj: Strona główna > Gmina > Konkursy dla NGO i innych... > Urząd Marszałkowski - konkurs ofert w zakresie kultury na 2010 rok.

Menu

Wyszukiwarka

Newsletter

Aby otrzymywać najnowsze informacje z naszego serwisu wpisz e-mail

Urząd Marszałkowski - konkurs ofert w zakresie kultury na 2010 rok.

 

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2010 roku.

I. Adresat konkursu:

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są działające statutowo w obszarze kultury:

1) organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

2) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;

3) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, prowadzące działalność pożytku publicznego;

4) jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane;

5) spółdzielnie socjalne.

 

II. Cel konkursu:

 1. Celem konkursu ofert jest wyłonienie i wsparcie projektów dotyczących realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
 1. W ramach konkursuprzewiduje się dofinansowanie następujących rodzajów zadań:

Zadanie I

OBCHODY ROKU CHOPINOWSKIEGO

Projekty promujące osobę i twórczość Fryderyka Chopina w roku obchodów dwusetnej rocznicy urodzin kompozytora. Działania te mogą być realizowane w różnych formach,
w szczególności poprzez organizowanie festiwali, spektakli, konkursów, wystaw, plenerów, sesji, konferencji, szkoleń, warsztatów, przeglądów i innych imprez.

 

Zadanie II

EDUKACJA KULTURALNA DZIECI I MŁODZIEŻY

Przedsięwzięcia polegające na organizowaniu lub uczestniczeniu dzieci i młodzieży w festiwalach, przeglądach twórczości artystycznej, wystawach, mogących mieć istotne znaczenie dla wspomagania rozwoju i uzdolnień dzieci i młodzieży.

 

Zadanie III

MIĘDZYNARODOWA WYMIANA I WSPÓŁPRACA KULTURALNA

Wspieranie projektów współpracy i wymiany kulturalnej z zagranicą, w tym: organizacja
festiwali, konkursów, przeglądów, spotkań, plenerów, warsztatów, konferencji, seminariów, tournee zespołów artystycznych, wystaw artystycznych i innych imprez, ze szczególnym uwzględnieniem regionów partnerskich województwa zachodniopomorskiego, do których należą: Berlin, Brandenburgia i Meklemburgia Pomorze - Przednie, Bawaria (Niemcy), Obwód Kaliningradzki (Rosja),  Obwód Mikołajewski (Ukraina), Loara Atlantycka i Girond (Francja), Skania (Szwecja), Prowincja Guangdong (Chiny), Prowincja Overijssel (Holandia), Region Apulia (Włochy), Miasto Niemenczyn  - Rejon Wileński (Litwa), Region Ourense (Hiszpania).

 

Zadanie IV

WYDAWNICTWA

Wspieranie wartościowych niskonakładowych publikacji, niekomercyjnych wydawnictw książkowych i multimedialnych, mających szczególne znaczenie dla kultury województwa zachodniopomorskiego.

 

Zadanie V

FESTIWALE I BIENNALE SZTUKI

Przedsięwzięcia o regionalnym lub ponadregionalnym charakterze polegające na organizowaniu festiwali i przeglądów muzycznych, teatralnych, filmowych, wystaw plastycznych lub innych mających szczególne znaczenie dla kultury województwa zachodniopomorskiego.

 

Zadanie VI

TRADYCYJNE DZIEDZICTWO KULTUROWE

Inicjatywy służące popularyzacji i ochronie elementów tradycyjnej kultury regionalnej ze szczególnym uwzględnieniem folkloru i dziedzictwa kulturowego społeczności lokalnych województwa zachodniopomorskiego w formie przeglądów, konkursów, festiwali, wystaw, działań edukacyjnych, służących idei kontynuacji wartości tworzących poczucie tożsamości kulturowej.

 

Zadanie VII

DIALOG KULTUROWY

Przedsięwzięcia mające na celu budowanie dialogu wśród grup narodowych i etnicznych,                            organizowanie lub uczestnictwo w działaniach zmierzających do ochrony, zachowania 
i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych.

 

III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w roku 2010

wynosi 700 000 zł (słownie: siedemset tysięcy złotych).

IV. Termin realizacji zadań:

 1. Zadania muszą odbywać się w roku 2010, przy czym końcowy termin wykonania

zadania ustala się na dzień 30 listopada 2010 r.

 1. Czas realizacji powinien obejmować: okres przygotowania, przeprowadzenia zadania  oraz zakończenia zadania.

V. Warunki realizacji zadania publicznego

1.   Proponowany projekt musi mieścić się w działalności statutowej oferenta.

2.   Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

3.   Minimalny wkład własny oferenta musi wynosić 20% całkowitych kosztów projektu.

4.   Za wkład własny przyjmuje się wyłącznie środki finansowe.

5. Uchwała Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie wyboru
i dofinansowania oferty jest podstawą do zawarcia pisemnej umowy z oferentem.

6.  W przypadku przyznania kwoty niższej niż wnioskowana, podmiot dokonuje

aktualizacji harmonogramu i kosztorysu w wyznaczonym terminie, bądź wycofuje

swoją ofertę. W przypadku odstąpienia od podpisania umowy oferent ma obowiązek

pisemnie powiadomić Wydział Kultury, Edukacji i Sportu o swojej decyzji w terminie

do 14 dni od daty otrzymania informacji o przyznaniu dotacji.

7.   Oferent przystępujący do zawarcia umowy winien jest przedstawić:

a/ skorygowany kosztorys za względu na rodzaj kosztów oraz kosztorys ze względu na przewidywane źródła finansowania (zgodnie ze wzorem z oferty);

b/ zaktualizowany harmonogram realizacji zadania;

c/ oświadczenie oferenta o zgodności odpisu z rejestru ze stanem prawnym
i faktycznym w dniu podpisania umowy.

 1. Warunkiem przekazania dotacji jest podpisanie umowy pomiędzy dotowanym

oraz dotującym.

 1. Koszty poniesione przed datą zawarcia w/w umowy nie mogą być rozliczane ze

środków pochodzących z dotacji tj. za koszt kwalifikowalny uznawany będzie ten koszt,

który powstanie po dacie zawarcia w/w umowy.

 1. Oferent zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania

publicznego według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki

Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania

publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru

sprawozdania z wykonania tego zadania.

 

VI. Ogólna zasada kwalifikowalności wydatków:

Koszty zostaną uznane za kwalifikowane tylko wtedy, gdy:

 1. są bezpośrednio związane z realizowanym projektem i są niezbędne dla jego realizacji,
 2. są uwzględnione w budżecie projektu,
 3. są racjonalnie skalkulowane,
 4. odzwierciedlają koszty rzeczywiste, a także są skalkulowane proporcjonalnie dla przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem,
 5. zostały poniesione w okresie uprawnionym,
 6. są poparte właściwymi dowodami księgowymi oraz są prawidłowo odzwierciedlone w ewidencji księgowej.

VII. Dotacje nie mogą być wykorzystane na:

 1. zadania i zakupy inwestycyjne;
 2. zakup środków trwałych za wyjątkiem nagród rzeczowych (w przypadku organizacji konkursów);
 3. rzeczowe koszty administracyjne zadania (np. koszty telekomunikacyjne, Internet, zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe itp.) wynoszących więcej niż 10% dotacji;
 4. wypłatę honorariów dla koordynatora lub kierownika projektu będącego członkiem podmiotu ubiegającego się o dotację;
 5. dotowanie przedsięwzięć, które są dofinansowane z budżetu Województwa lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych oraz przychodów własnych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Samorząd Województwa;
 6. pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć;
 7. budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów;
 8. działalność gospodarczą;
 9. działalność polityczną i religijną;
 10. nagrody pieniężne.

VIII. Warunki składania ofert:

1. Oferta powinna zostać złożona:

a/ w formie papierowej, w jednym egzemplarzu;

b/ na formularzu wniosku zgodnym ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r.
w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy
o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz.2207). Formularze dostępne są w Wydziale Kultury, Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, Plac Orła Białego 2, 70 - 562 Szczecin, numer telefonu: (091) 440 30 20 oraz na stronie internetowej: www.bip.um-zachodniopomorskie.pl (zakładka: przetargi i konkursy, podzakładka: konkursy).

c/ w kopercie ze wskazaniem konkursu, którego dotyczy oraz z oznaczeniem rodzaju zgłaszanego zadania;

 

UWAGA

Podmiot może złożyć tylko jedną ofertę na jeden rodzaj zadania.

2) Do oferty należy dołączyć komplet wymaganych załączników:

   1. statut;
   2. aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub odpis z właściwego rejestru lub inny właściwy dokument stanowiący o podstawie działalności oferenta (aktualny wyciąg z KRS lub inny dokument właściwy oznacza, że jest on zgodny ze stanem faktycznym);
   3. kompletne zatwierdzone sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat/rachunek wyników, informacja dodatkowa) za poprzedni rok, w rozumieniu ostatniego roku budżetowego albo minionego okresu w przypadku krótszej działalności, zgodne z obowiązującymi przepisami, podpisane przez osoby uprawnione;
   4. zatwierdzone sprawozdanie merytoryczne (sprawozdanie z działalności) za poprzedni rok w rozumieniu ostatniego roku budżetowego albo minionego okresu w przypadku krótszej działalności, podpisane przez osoby uprawnione;
   5. obowiązek złożenia sprawozdań nie dotyczy podmiotów, które są nowo-zarejestrowane i nie prowadziły działalności w roku poprzednim - te organizacje dołączają oświadczenie o treści „W imieniu organizacji - „nazwa organizacji" - oświadczam/my że w roku .... nie prowadziliśmy działalności, dlatego nie można złożyć sprawozdania merytorycznego i finansowego";
   6. oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno - prawnych, ani wobec innych podmiotów,
   7. oświadczenie o nieubieganiu się o wsparcie realizacji przedmiotowego zadania ze środków budżetowych Województwa Zachodniopomorskiego będących
    w dyspozycji innych komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego,
   8. oświadczenie, że podmiot występujący o dotację nie podlega wykluczeniu zgodnie z art. 145 ust. 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) z ubiegania się o przyznanie dotacji przez kolejne trzy lata;
   9. oświadczenie oferenta, iż nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności;
   10. w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz
    o gwarancjach wolności sumienia i wyznania:

- dekret powołujący na proboszcza lub inną funkcję, upoważniający do składania oświadczeń i zaciągania zobowiązań

- aktualny statut, jeśli dotyczy

- oświadczenia, wymienione w lit. f), g), i h)

   1. inne jeśli wymagane:

- np. upoważnienia osób do reprezentowania oferenta, jeśli dana osoba nie jest wskazana w dokumencie stanowiącym o podstawie działalności oferenta;

- terenowe oddziały organizacji (nieposiadające osobowości prawnej) mogą złożyć wniosek wyłącznie za zgodą zarządu głównego organizacji (tj. na podstawie pełnomocnictwa rodzajowego udzielonego przez zarząd główny);

 

UWAGA

W przypadku złożenia przez podmiot kilku ofert w oddzielnych kopertach, wymagane załączniki należy dołączyć do jednej oferty, a w pozostałych umieścić informację, która oferta je zawiera.

 

IX. Wymogi formalne obejmują następujące elementy:

 1. złożenie oferty przez uprawniony podmiot;
 2. złożenie oferty w określonym regulaminem konkursu terminie;
 3. złożenie oferty w jednym egzemplarzu, na obowiązującym wzorze, podpisanym przez osoby upoważnione zgodnie ze statutem lub innym dokumentem lub rejestrem określającym sposób składania oświadczeń woli w imieniu organizacji;
 4. złożenie wymaganych pieczątek oferenta;
 5. bezbłędna pod względem formalno-rachunkowym (prawidłowa i czytelna) kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania;
 6. właściwe wypełnienie miejsc i rubryk w ofercie;
 7. złożenie wymaganych załączników, oświadczeń, dokumentów (określonych w cz. VIII pkt .2)
 8. zgodność oferty realizacji zadania z działalnością statutową oferenta.

UWAGA

OFERTA, KTÓRA NIE BĘDZIE POSIADAŁA JEDNEGO Z WYŻEJ WYMIENIONYCH ELEMENTÓW ZOSTANIE ODRZUCONA Z POWODÓW FORMALNYCH.

NIE PRZEWIDUJE SIĘ MOŻLIWOŚCI UZUPEŁNIANIA OFERTY, KTÓRA ZOSTAŁA ZŁOŻONA W STANIE NIEKOMPLETNYM.

X. Termin składania ofert:

1. Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Wydział Kultury, Edukacji i Sportu

Plac Orła Białego2,

70 - 562 Szczecin

w terminie do 5 lutego 2010 r., do godz. 15.00.

Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone oferentowi bez rozpatrzenia.

 

2. OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ W KOPERCIE Z DOKŁADNYM WSKAZANIEM KONKURSU, KTÓREGO OFERTA DOTYCZY ORAZ Z OZNACZENIEM RODZAJU ZGŁASZANEGO ZADANIA.

DECYDUJE DATA WPŁYWU DO URZĘDU, A NIE DATA STEMPLA POCZTOWEGO.


XI. Zasady przyznawania dotacji na realizację w/w zadań określają przepisy:

 • ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

-     ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

 

XII. Termin, tryb i kryteria wyboru oferty:

 1. Złożone oferty będą rozpatrywane pod względem formalnym przez Wydział Kultury, Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego, a następnie przekazane zbiorczo pod obrady Komisji Oceniającej. Komisja oceni oferty pod względem merytorycznym i przedstawi Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego kwotowe propozycje przyznania dotacji.
 2. Oferty złożone nieprawidłowo pod względem formalnym nie będą poddane weryfikacji merytorycznej.
 3. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:
 • merytoryczna wartość oferty,
 • możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę,
 • ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
 • zakres finansowania zadania z innych źródeł niż Budżet Województwa Zachodniopomorskiego oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,
 • dotychczasowe doświadczenie w realizacji zadań podobnego rodzaju,
 • w przypadku zadań realizowanych w poprzednich edycjach konkursu pod uwagę będzie brane prawidłowe, rzetelne oraz terminowe sporządzanie sprawozdań finansowych i merytorycznych.
 1. Decyzję o zleceniu lub odmowie zlecenia zadania publicznego podejmuje Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w drodze uchwały;
 2. Po zakończeniu procedury konkursowej, Wydział Kultury, Edukacji i Sportu powiadomi oferentów o wynikach konkursu poprzez zamieszczenie informacji
  w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu - www.wzp.pl stronie i na tablicy ogłoszeń Urzędu.
 3. Od decyzji Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nie przysługuje tryb odwoławczy.

XIII. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w ramach otwartego konkursu ofert w zakresie dofinansowania przedsięwzięć kulturalnych  wynosiła:

 1. w roku 2007 - 172 000 zł ( słownie: sto siedemdziesiąt dwa tysiące złotych). Dofinansowanie uzyskało łącznie 30 zadań, realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz kościelne osoby prawne;
 2. w roku 2008 - 431 000 zł ( słownie: czterysta trzydzieści jeden tysięcy złotych). Dofinansowanie uzyskały łącznie 44 zadania, realizowane przez organizacje pozarządowe oraz kościelne osoby prawne;
 3. w roku 2009 - 527 000 zł (słownie: pięćset dwadzieścia siedem tysięcy złotych). Dofinansowanie uzyskało łącznie 36 zadań, realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz kościelne osoby prawne.


Załączniki do pobrania na stronie www.bip.wzp.pl zakładka "przetargi i konkursy"