Jesteś tutaj: Strona główna > Gmina > Konkursy dla NGO i innych... > PROW 2007-2013 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Menu

Wyszukiwarka

Newsletter

Aby otrzymywać najnowsze informacje z naszego serwisu wpisz e-mail

PROW 2007-2013 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

 

PROW 2007-2013

TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW


Cel działania


Wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy, a w konsekwencji - wzrost zatrudnienia na obszarach wiejskich.


Zakres pomocy

Pomocy udziela się podmiotom z tytułu inwestycji związanych z tworzeniem lub rozwojem mikroprzedsiębiorstw działających w zakresie:

·                  usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa;

·                  usług dla ludności;

·                  sprzedaży hurtowej i detalicznej;

·                  rzemiosła lub rękodzielnictwa;

·                  robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych;

·                  usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem;

·                  usług transportowych;

·                  usług komunalnych;

·                  przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych;

·                  magazynowania lub przechowywania towarów;

·                  wytwarzania materiałów energetycznych z biomasy;

·                  rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.


Pomoc może być przyznana, jeżeli:

  1. siedziba lub oddział lub miejsce zamieszkania przedsiębiorcy oraz, w przypadku operacji związanych z nieruchomością, miejsce położenia nieruchomości, znajdują się:

a.            w miejscowości należącej do:

§            gminy wiejskiej albo

§            gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, albo

§            gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców

- w przypadku podmiotów innych niż podmioty świadczące usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa - dla wnioskodawców - osób fizycznych

- w przypadku podmiotów innych niż grupy producentów rolnych, wstępnie uznane grupy producentów owoców i warzyw, organizacje producentów owoców i warzyw oraz podmioty świadczące usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa - dla wnioskodawców – osób prawnych i spółek nieposiadających osobowości prawne

b.            na obszarach wiejskich zgodnie z najszerszą definicją, tj. miejscowości należącej do:

§            gminy wiejskiej albo

§            gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 20 tys. mieszkańców, albo

§            gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców

- w przypadku  podmiotów świadczących usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, dla wnioskodawców - osób fizycznych.

- w przypadku grup producentów rolnych, wstępnie uznanych grup producentów owoców i warzyw, organizacji producentów owoców i warzyw oraz podmiotów świadczących usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, dla wnioskodawców – osób prawnych i spółek nieposiadających osobowości prawnej.

2.               biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy.


Beneficjent
Osoba fizyczna lub osoba prawna, lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, które prowadzą działalność jako mikroprzedsiębiorstwo zatrudniające poniżej 10 osób, i mające obrót nieprzekraczający równowartości w złotych 2 mln euro.Forma i wysokość pomocy
Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowalnych operacji.
Wysokość pomocy przyznanej na realizację operacji nie może przekroczyć:

·                  100 tys. zł – gdy działalność dotyczy przetwórstwa produktów rolnych (objętych załącznikiem nr 1 do TWE) lub jadalnych produktów leśnych i jeśli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej  1 i mniej, niż  2 miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty średniorocznie

·                  100 tys. zł – dla pozostałych rodzajów działalności podanych w załączniku do rozporządzenia lub wytwarzania produktów energetycznych z biomasy i jeśli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej  1 i mniej, niż  2 miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty średniorocznie

·                  200 tys. zł – dla pozostałych rodzajów działalności, jeśli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 2 i mniej, niż 3 miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty średniorocznie

·                  300 tys. zł – dla pozostałych rodzajów działalności podanych w załączniku do rozporządzenia lub wytwarzania produktów energetycznych z biomasy, jeśli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 3 miejsc pracy.


Maksymalna wysokość pomocy
udzielonej jednemu beneficjentowi, w okresie realizacji Programu, nie może przekroczyć 300 tys. zł.

Poziom pomocy
Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych operacji

 

Koszty kwalifikowane

- budowa, rozbudowa, remont

- zakup maszyn, urządzeń, oprogramowania

- zakup środków transportu (z wyłączeniem samochodów osobowych do przewozu mniej, niż    

 8 osób wraz z kierowcą), w wysokości nieprzekraczającej:

* 75 % kosztów kwalifikowanych inwestycji w przypadku działalności w zakresie świadczenia wyłącznie usług transportowych

* 50% kosztów kwalifikowanych w przypadku działalności w zakresie świadczenia usług innych, niż transportowe.

- raty leasingowe

- koszty ogólne w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowanych   

            * dokumentacja techniczna (kosztorysy, projekty budowlane, technologiczne, oceny 

              oddziaływania na środowisko, wypisy i wyrysy z katastru, dokumentacja   

              geologiczna,   hydrologiczna)

            * opłaty za patenty, licencje

            * koszty nadzoru inwestorskiego, kierowania robotami budowlanymi

            * koszty transportu materiałów, maszyn i urządzeń

            * koszty montażu

 

Kryteria oceny projektu

    1. Ilość utworzonych miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty średniorocznie.
    2. Stopień zamożności gminy (dochód podatkowy w przeliczeniu na 1 mieszkańca.
    3. Poziom bezrobocia w powiecie, w którym realizowana będzie inwestycja.

 

Termin rozpoczęcia realizacji inwestycji

Inwestycja może rozpocząć się po złożeniu wniosku o dotację.

 

Planowany termin uruchomienia konkursu

II/III kw. 2010 r.