Jesteś tutaj: Strona główna > Gmina > Konkursy dla NGO i innych... > Zapewnienie dostępu do Internetu w ramach działania 8.4. PO IG

Menu

Wyszukiwarka

Newsletter

Aby otrzymywać najnowsze informacje z naszego serwisu wpisz e-mail

Zapewnienie dostępu do Internetu w ramach działania 8.4. PO IG

Niniejszym informuję, że w dniu 1 marca  2010 r., zgodnie z Harmonogram realizacji działań w trybie konkursowym w ramach PO IG w 2010 r. zostanie rozpoczęty nabór wniosków w ramach działania 8.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”.

Ogłoszenie konkursu odbędzie się w dniu 15 lutego a zakończenie nastąpi w dniu 28 maja 2010 r. Na obszarze gminy może być realizowany więcej niż 1 projekt tego typu.

 

Celem działania jest stworzenie możliwości bezpośredniego dostarczania usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu na etapie tzw. ostatniej mili, dla grupy docelowej (dostarczanie Internetu bezpośrednio do Użytkownika poprzez wsparcie mikro- małych i średnich przedsiębiorców zamierzających dostarczać tę usługę na obszarach,

na których prowadzenie tej działalności na zasadach rynkowych jest nieopłacalne finansowo.

 

Wnioskodawcami mogą być:

 • mikro-, mali i średni przedsiębiorcy,
 • organizacje pozarządowe non-profit

Tryb udzielania pomocy finansowej określa rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 października 2008 r. w sprawie udzielania przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie pomocy finansowej na dostarczenie usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. Nr 204, poz. 1280).

 

Przykładowe rodzaje projektów:

W ramach tego działania przewiduje się projekty polegające na dofinansowaniu budowy dedykowanej infrastruktury teleinformatycznej stworzonej pomiędzy najbliższym lub najbardziej efektywnym punktem dystrybucji Internetu a grupą (-ami) docelową (-ymi).

 

Budżet działania na lata 2007 - 2013 wynosi: 200 mln. EUR

Minimalna wartość projektu: 30 000 PLN.

Maksymalny udział środków UE w kwocie dofinansowania: 85%

 

Wymogi formalne - wniosek:

 • złożenie wniosku we właściwej instytucji,
 • złożenie wniosku w ramach właściwego działania/poddziałania,
 • złożenie wniosku w terminie wskazanym przez instytucję odpowiedzialną za nabór projektów,
 • kompletność dokumentacji wymaganej na etapie aplikowania,
 • wniosek wraz z załącznikami został przygotowany zgodnie z właściwą instrukcją.

 

Wymogi formalne - wnioskodawca:

 • kwalifikowalność wnioskodawcy w ramach działania,
 • wnioskodawca prowadzi działalność (jeśli dotyczy) i ma siedzibę, a w przypadku osoby fizycznej - miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
 • wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.

 

Kryteria wyboru finansowanych operacji

1.       Kryteria formalne specyficzne:

 • dzięki realizacji projektu min. 40 podmiotów uzyska dostęp do Internetu w okresie wymaganej trwałości projektu,
 • na obszarze objętym projektem nie funkcjonuje ogólnodostępna szerokopasmowa infrastruktura dostępu do Internetu (o przepustowości min. 2 Mb/s),
 • wnioskodawca zapewnia trwałość rezultatów projektu przez okres minimum 5 lat, a w przypadku MSP - 3 lat od zakończenia projektu,
 •  projekt nie został rozpoczęty przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.
 •  

2.       Kryteria merytoryczne:

 • przedmiot projektu jest zgodny z celami PO IG oraz działania 8.4 PO IG,
 • wnioskodawca posiada odpowiedni potencjał techniczny i kadrowy, pozwalający na realizację projektu,
 • wnioskodawca posiada doświadczenie w zakresie realizacji i zarządzania projektami z dziedzin objętych konkursem,
 • wykazane zostały potrzeby realizacji projektu na określonym obszarze,
 • zaproponowane rozwiązania techniczne są efektywne i uwzględniają specyfikę terenu, na którym prowadzony będzie projekt,
 • harmonogram jest,

o        przejrzysty,

o        wykonalny/możliwy do przeprowadzenia,

o        uwzględnia czas niezbędny na przeprowadzenie procedur przetargowych i wpływ czynników zewnętrznych,

 • wskaźniki produktu i rezultatu są:

o        obiektywnie weryfikowalne,

o        odzwierciedlają założone cele projektu,

o        adekwatne dla danego rodzaju projektu,

o        realne do osiągnięcia

 • projekt ma co najmniej neutralny wpływ na polityki horyzontalne UE wymienione w art. 16 i 17 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006,
 • wykazane zostały korzyści społeczno-ekonomiczne realizacji projektu,
 • planowane wydatki są kwalifikowalne w ramach działania 8.4,
 • planowane wydatki są uzasadnione, racjonalne i adekwatne do zakresu i celów projektu,
 • środki wykorzystane są w sposób efektywny (relacja nakład/ rezultat).
Więcej informacji:

 

Instytucja Pośrednicząca: Departament Społeczeństwa Informacyjnego MSWiA

ul. Domaniewska 36/38, 02-067 Warszawa, tel.: 22 601 43 18, Faks: 22 601 43 15

www.wswia.gov.pl, poig@mswia.gov.pl

 

Instytucja Wdrażająca: Władza Wdrażająca Programy Europejskie, Zespół ds. Informatyzacji,

ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, tel.: 22 461 87 39, Faks: 22 461 87 22

www.wwpe.gov.pl, poig@wwpe.gov.pl

 

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

www.mrr.gov.pl

www.poig.gov.pl

www.funduszestrukturalne.gov.pl

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

 

Nabór wniosków 8.4
http://www.wwpe.gov.pl/index.php?params[section_id]=24&params[category_id]=208

 

Załączniki:

1.       Zakres projektu systemowego „Projekt systemowy dla wspierania działań podejmowanych na rzecz kształtowania podstaw społeczeństwa informacyjnego”.

2.       Harmonogram realizacji działań w trybie konkursowym w ramach PO IG w 2010 r.

3.       Przewodnik po kryteriach wyboru.

4.       Projekt Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2010 r. w sprawie udzielania przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie pomocy finansowej
na dostarczenie usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu na odcinku „ostatniej mili” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

 

Jednocześnie informuję, że w najbliższym czasie na naszych stronach internetowych, opublikujemy wyniki inwentaryzacji zasobów sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu w województwie zachodniopomorskim.

 

 

 

Krzysztof Kozakowski

Kierownik Biura ds. Społeczeństwa Informacyjnego

 

Wydział Polityki Regionalnej

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

ul. Piłsudskiego 40-42

70-952 Szczecin

 

Tel.: 91 44 67 118

Fax: 91 44 67 134

Serwis informacyjny: si.wzp.pl